FAQ – Allmän info om föreningen

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. En bostadsrättsförening är en självständig juridisk person, som bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer och det måste finnas minst tre lägenheter som kan upplåtas med bostadsrätt. Att föreningen är en juridisk person innebär att föreningens medlemmar inte personligen är ansvariga för föreningens skulder och andra förpliktelser utöver den insats som betalats för lägenheten. Styrelseledamöter och suppleanter blir inte personligen bundna av sina beslut. Styrelsen ingår avtal bara för föreningens räkning. Föreningen svarar bara med sina tillgångar.

Föreningens arbete styrs av bostadsrättslagen, föreningslagen samt av de stadgar som föreningen antagit vid bildandet.

Medlemmarnas ansvar

Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att bostadsrättsföreningen Grimberget förblir en trivsam fastighet. Det är angeläget att du som medlem tar ditt ansvar genom att engagera dig i föreningsmöten, i styrelsearbetet samt i frågor av gemensamt intresse. Aktiva, engagerade och ansvarstagande medlemmar är en förutsättning för att föreningen och därmed boendet skall fungera på ett bra sätt.

Alla medlemmar kan förbereda och lämna in motioner till styrelsen inför föreningsstämman. Dessa diskuteras sedan av alla närvarande medlemmar och därefter tas ett beslut.

Kom ihåg, att månadsavgiften som du betalar in används till bl.a. underhåll av gemensamma utrymmen, sophantering, städning etc. Vi har ett gemensamt ansvar att efterhålla dessa utrymmen. En ansvarsfull aktsamhet om boendet och fastigheten minskar föreningens kostnader.

Överlåtelse av bostadsrätt

Överlåtelse av bostadsrätt sker vid försäljning, arv, gåva eller av annan anledning, då bostadsrätten skall övergå från en medlem till en annan, helt eller delvis. Överlåtelsen blir giltig först i och med att köparen beviljats medlemskap i föreningen. Fram till dess är det säljaren som skall betala månadsavgifterna till föreningen.

Affären görs upp när säljare och köpare är överens, och en kopia på köpeavtalet skickats till bostadsrättsförenings ekonomiska förvaltare tillsammans med ansökan om medlemskap i föreningen.

Överlåtelseavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 9. Beloppet, som tas ut betalas av köparen (förvärvaren), motsvarar högst 2,5 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Pantsättningsavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 9. Beloppet som tas ut av pantsättaren, motsvarar högst 1 % av gällande prisbasbelopp.

Medlemskap i Brf Grimberget

För att ett köp av en bostadsrätt ska bli giltigt krävs att köparen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det är styrelsen som prövar frågan om medlemskap. Du har rätt att bli medlem om du uppfyller de villkor och krav för medlemskap som finns i Brf Grimberget. Styrelsen kan vägra medlemskap vid godtagbara skäl. Om du inte beviljas medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättsinnehavare.

Utträde ur föreningen

En medlem som upphör att vara bostadsrättsinnehavare anses ha utträtt ur föreningen

Föreningens huvudskäl att neka en köpare medlemskap

Personliga egenskaper: köparen har bevisligen i tidigare fall gravt misskött sin tidigare bostad (bristande tillsyn, hygien, ohyra).

Uthyrning i andrahand: köparen har inte för avsikt att för egen del bruka och bo i lägenheten utan att hyra ut den i andrahand.

Föreningens stadgar: juridiska personer (företag) får nekas medlemskap.

Ekonomi: köparen har bevisligen misskött sin ekonomi och har flera betalningsanmärkningar.

Instruktion gällande ansökan om medlemskap

  1. Vid överlåtelse av en lägenhet åligger det köparen att till föreningens ekonomiska förvaltare lämna in en skriftlig ansökan om medlemskap. Där auktoriserad fastighetsmäklare anlitas brukar det ingå i dennes uppdrag att hjälpa till med ansökan till föreningen.
  2. Kopia på köpehandlingarna skall bifogas vid ansökan till föreningen.
  3. Vid varje försäljning i föreningens fastighet kommer följande att ske:
    1. Kreditupplysning från UC (Upplysningscentralen) på köparen.
    2. Ev. referenser (tidigare hyresvärd el. bostadsrättsförening) kommer att tas i akt.
    3. Ev. intervju av köpare.

Styrelsen är skyldig att inom 30 dagar avgöra frågan om medlemskap.