Övrig information

Här nedan finner ni praktisk information kring vår förening.

Allmänna regler
Bredband & kabel TV
Energideklaration
Grillning
Parkering
Sophantering
Stämma & stadgar
Störningar
Trapphus
Tvättstugor
Vindsutrymme


Allmänna regler

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller självklart även för andrahandshyresgäster, och det är du som hyr ut som ansvarar för att din hyresgäst sköter sig. Reglerna gäller även de som bor i föreningens hyresrätter.

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först påminna medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots påminnelsen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.
[upp]


Bredband & kabel TV
Föreningen har gruppavtal för TV och Bredband via Sappa, se närmare under TV & Bredband

[UPP]


Energideklaration

Energideklaration utförd senast 2019-12-27. Resultat blev Energiklass E med en energiprestande bättre än jämförliga byggnader.

Energideklaration-Föreningsgatan-1A
Energideklaration-Föreningsgatan-1B
Energideklaration-Föreningsgatan-3A
Energideklaration-Föreningsgatan-3B


Grillning

På våra balkonger får endast elgrill användas, både pga brandrisk samt för att undvika oset från kol- och gasolgrillar.

På föreningens bakgård finns det en allmän kolgrill som samtliga föreningens medlemmar kan använda. Kom ihåg att lämna grillen så som du själv önskar finna den.


Parkering

Det finns ett parkeringsgarage i huset med 40st platser för motorfordon.

Det finns en kölista upprättad och du kan sätta upp dig genom att kontakta styrelsen. Platserna hyrs endast ut till boende i föreningen och endast en parkeringsplats/hushåll. Vid lägenhetsuthyrning i andrahand mister medlemmen sin parkeringsplats och hamnar även sist i kölistan, detta på grund av föreningens långa kösituation. Andrahandsuthyrning av garageplatser är inte tillåten.

De motorfordon som nyttjar garageplatserna skall vara inregistrerade.
Parkeringsplatserna är endast avsedda för personbilar/MC som ryms inom parkeringsrutan, skåpbilar, minibussar, mindre lastbilar är ej tillåtna i garaget på grund av hur trångt det är och att dessa kan hindra andra medlemmar att komma åt sina bilar.

Man kan endast få den parkeringsplats man erbjuds när man hamnar först i kölistan. Passar inte platsen får man ställa sig sist i kölistan.
INGA BYTEN av parkeringsplatser accepteras, man får endast parkera på parkeringsplatsen som står på hyreskontraktet.
Skulle ett byte av parkeringsplats behöva göras av hälsoskäl krävs ett läkarintyg och styrelsebeslut för detta.

Garaget är endast till för motorfordon och det är således förbjudet att använda garaget som förrådsplats. Både p.g.a. brandrisk och för att det skall vara lättare att hålla rent är det förbjudet att t.ex. förvara extra däck på sin garageplats.
Tyvärr finns det i nuläget ingen möjlighet att ansöka om boendeparkering hos trafikkontoret för boende i föreningen.

Vid övertagande av garageplats skrivs kontrakt och dina Aptus-taggar uppdateras för att även kunna öppna in till garaget. Garagedosa att öppna porten med inifrån bilen kan kvitteras ut mot en avgift. Vill man ha ut mer än ett garagekort eller om kortet tappas/går sönder kan nytt kort fås ut mot en avgift.

Gården är ingen parkeringsplats dock är det tillåtet att köra in fordon för på- och avlastning men tänk dock på framkomlighet för räddningstjänsten.
Vaktbolag bötfäller motorfordon som bryter mot dessa regler.
Iakttag maxlasten på gården om du kör in då garaget är beläget direkt under.
Cyklar som står på gården skall parkeras i cykelställen.  Motorcyklar får inte parkeras på gården.

Under tiden du väntar på ledig garageplats i vår förening, kan du kontakta Göteborgs stad på https://www.parkeringgoteborg.se/p-tillstandhyra-parkering/ för att efterhöra möjlighet till plats på anvisade parkeringsplatser.
[UPP]


Sophantering

Det finns två soprum i föreningen belägna på baksidan av husen 1B och 3B. I soprummen finns det skyltar som förklarar närmare vad som får slängas.
I soprummet i 1B kan vi slänga:

  •  Returpapp, kartong och wellpapp, ofärgade och färgade glasförpackningar samt batterier.

I soprummet i 3B slänger vi:

  • Matavfall, plast & grovsopor

Det är inte tillåtet att slänga renoveringsavfall (badkar, kakel, golv, vitvaror eller liknande) i något av soprummen. Detta skall forslas bort till kommunens sopstation.
I varje trapphus finns det sopnedkast där hushållssoporna, väl förpackade i påsar, slängs. Se till att luckan stängs för att undvika otrevlig lukt i trapphuset.

Farligt avfall
Farligt avfall så som t.ex. målarfärg, tryckimpregnerat virke, gips m.m. skall varje medlem själv bortforsla till återvinningscentral.

Vitvaror och elektronik
Det är förbjudet enligt lag att slänga elektronikavfall bland soporna. Uttjänta vitvaror och elektronik bortföres och tas om hand på ett korrekt sätt av respektive medlem. Du kan även kontakta Renova om du vill ha vitvaror bortforslade. Vitvaror, möbler, datorer, etc får ej lämnas i soprummet.

Container
Föreningen brukar varje vår hyra in en större container där man kan slänga blandat avfall. Det är dock inte tillåtet att slänga farligt avfall så som elektronik, målarfärg m.m. Mer information kommer på informationsbladet.

Minska kostnaderna
Genom att sortera kan vi minska våra kostnader för sophämtning. Vi kan även spara pengar genom att platta till kartonger så de upptar så lite plats som möjligt innan de läggs i återvinningskärlet för kartong och därmed kan vi ha längre intervall mellan tömningarna.
[UPP]


Stämma och stadgar

Föreningsstämman
Föreningsstämman är ett viktigt möte där vi som bor i Brf Grimberget tillsammans bestämmer om föreningens framtid. Årsstämma hålls en gång om året, dock senast före juni månads utgång.
Vi tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Vi väljer styrelseledamöter och diskuterar också gemensamma angelägenheter såsom föreningens ekonomi, skötseln av utemiljön och dylikt. Alla medlemmar har rätt att väcka motioner i frågor som de vill ha behandlade på stämman. Observera att stämman endast kan fatta beslut i frågor där man lämnat in en motion inom den föreskrivna motionstiden.

Ibland kan det vara nödvändigt att kalla till en s.k. extra stämma. Det sker om det har kommit upp en speciell och viktig fråga som måste diskuteras och beslutas kollektivt. Vilka dessa frågor är regleras bl.a. av föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Stadgar
Stadgar medföljer vid varje lägenhetsöverlåtelse. Dessa bygger på bostadsrätts- och föreningslagen, och reglerar hur arbetet i föreningen skall bedrivas. I stadgarna finner du mer information om dina rättigheter och skyldigheter, ordningsregler, samt föreningens övriga angelägenheter. Stadgarna finns på Brf Grimbergets hemsida.
[UPP]


Störningar

Tänk på att visa hänsyn till varandra och inte störa dina grannar. Våra fastigheter är av betong och ljud sprids väldigt lätt mellan lägenheterna.
Beakta tid för normalvila mellan 22.00 – 06.00 även vid fest/tillställning, så skruva ned TV, radio och stereo.

Vid renoveringar försök att förlägga dessa på en tid då de flesta inte sover. Ljudliga renoveringar/hantverk får ske måndag – torsdag: 08:00 – 20:00, fredag 08:00-16:00 samt 10:00 – 16:00 på helgdagar.

En god kommunikation och kontakt mellan grannar är en förutsättning för ett trivsamt boende.
[UPP]


Trapphus

Trapphusen är inte en del av våra lägenheter och får inte användas som extra hall/förrådsutrymme.

Vi är skyldiga att hålla trapphusen fria, både på grund av brandfaran och för att vi inte ska hindra framkomlighet för brandkår och ambulanspersonal. Detta innebär att ingenting får finnas i trapphusen

Rökning i trapphus eller hiss är förbjudet.
[UPP]


Tvättstugor

Det finns två tvättstugor i föreningen som är belägna på bottenvåningen i hus 1A och 3A. Varje tvättstuga är utrustad med 4 tvättmaskiner, 2 torktumlare, 2 torkrum och 1 mangel. Det innebär två hushåll per tvättid.

Bokning sker genom Aptus system i tvättstugan eller via Aptus app. Boende får boka valfri tvättstuga. Öppna din webbläsare och gå in på Aptus Portal: https://grimberget.aptustotal.se/aptusportal Använd dina inloggningsuppgifter för att komma vidare. När du är inloggad kommer det upp en meny på vänster sida där du kan boka tvättider, spärra ev borttappade taggar mm. Ladda ner appen ”Bokning”. Sök efter ”Aptus”.

Ett pass som är uppbokat men inte nyttjas kan övertagas av annan boende efter 1 timme. Torktumlaren och torkskåpet får nyttjas max 1 timme efter avslutad tvättid

Felanmälan
Vid problem eller fel på maskinen, lås etc, kontakta fastighetsskötaren

Städning
Det är viktigt att alla boende tar ansvar och städar tvättstugan efter sig. Detta inkluderar avtorkning av maskinerna och svabbning av golv. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den!

Ladda ned tvättstugeregler

[UPP]


Vindsutrymme

Vindsutrymmet i varje hus rymmer de boendes förråd. Varje trappuppgång har en uppgång till respektive vind, där varje enskild lägenhet har ett förråd.

När det gäller ordningen på vindarna skall respektive medlems saker placeras i vederbörandes eget förråd. Ingenting får placeras utanför förråden eftersom vindsgångarna är utrymningsvägar.

Observera att brandfarliga ämnen såsom exempelvis bensin, tändvätska och lättantändliga material överhuvudtaget inte får förvaras på vindarna. Produkter som är märkta med etiketten för brandfarligt ämne får inte förvaras på vinden. Bildäck får inte heller förvaras på vindarna (de förorsakar svår rökutveckling vid en eventuell brand).

Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vinden
Rökning på vind är förbjudet.

Vindarna får inte användas som arbetsutrymme (målning, slipning etc).
[UPP]